PRAVILNIK O REKLAMACIJAMA POTROŠAČA ZA ROBU KUPLJENU PUTEM INTERNET PRODAVNICE

UVODNE I OPŠTE ODREDBE
Član 1
Ovim pravilnikom definiše se postupak rešavanja reklamacija potrošača u slučaju nesaobraznosti robe koja se prodaje na daljinu – izvan poslovnih prostorija, odnosno putem internet sajta www.premiumgaming.rs.
Član 2
Pod ugovorom na daljinu, odnosno izvan poslovnih prostorija (u daljem tekstu: Ugovor) u smislu odredbi Zakona o zaštiti potrošača (u daljem tekstu: Zakon) i ovog Pravilnika smatra se ugovor koji je zaključen između prodavca i potrošača u okviru organizovane prodaje ili pružanja usluga na daljinu bez istovremenog fizičkog prisustva trgovca i potrošača, isključivom upotrebom jednog ili više sredstava komunikacije na daljinu do trenutka zaključenja ugovora, uključujući i sam trenutak zaključenja.
Pod potrošačem, u smislu Zakona i ovog Pravilnika, smatra se fizičko lice koje na tržištu pribavlja robu ili usluge u svrhe koje nisu namenjene njegovoj poslovnoj ili drugoj komercijalnoj delatnosti.
Pod trgovcem, u smislu Zakona i ovog Pravilnika, smatra se pravno ili fizičko lice koje nastupa na tržištu u okviru svoje poslovne delatnosti ili u druge komercijalne svrhe, uključujući i druga lica koja posluju u njegovo ime ili za njegov račun.
Pod prodavcem, u smislu Zakona i ovog Pravilnika, smatra se trgovac sa kojim je potrošač zaključio ugovor o prodaji robe.
PRAVA I OBAVEZE POTROŠAČA
Član 3
Potrošač ima pravo da od PREMIUM GAMING online prodavnice dobije tačne, potpune i jasne informacije o osnovnim obeležjima robe, poslovnom imenu, matičnom broju, adresi sedišta i broju telefona, prodajnoj ceni, načinu plaćanja, načinu i roku isporuke, načinu izjavljivanja reklamacije, a naročito o mestu prijema i načinu postupanja po njima, kao i uslovima koji se odnose na ostvarivanje prava potrošaća po osnovu nesaobraznosti robe, kao i sva druga obaveštenja u skladu sa članom 13 Zakona o zaštiti potrošača i propisima koji uređuju oblast trgovine na malo.
Potrošač ima pravo da odustane od Ugovora u roku od 14 dana od trenutka kada roba dospe u državinu Potrošača, bez navođenja razloga i dodatnih troškova.
Potrošač ostvaruje pravo na odustanak od Ugovora izjavom koju može dati na posebnom obrascu za odustanak od Ugovora.
Izjava o odustanku od Ugovora proizvodi pravno dejstvo od dana kada je poslata Prodavcu.
Potrošač ima pravo na reklamaciju robe kupljene putem interneta na način regulisan odredbama ovog Pravilnika u skladu sa zakonskim propisima.
Da bi ostvario pravo na reklamaciju potrošač je obavezan da dostavi bilo kakav dokaz o realizovanoj kupovini preko internet sajta PREMIUM GAMING (broj porudžbine, račun i sl.). Potrošač nema pravo na reklamaciju ako se utvrdi da su nedostaci nastali njegovom krivicom ili ako nema nikakav dokaz da je proizvod kupljen preko internet sajta PREMIUM GAMING internet prodavnice.
NESAOBRAZNOST ROBE
Član 4
Nesaobraznost robe u smislu odredbi Zakona i ovog Pravilnika postoji ukoliko prodata roba nema svojstva potrebna za redobnu upotrebu te vrste robe, a u skladu sa njenom namenom kako je to definisano pripadajućom Deklaracijom.
U slučaju sumnje, saobraznost robe se isključivo utvrđuje u odnosu na svojstva i njenu namenu kako je to navedeno u pripadajućom Deklaraciji.
Ako isporučena roba nije saobrazna ugovoru, Potrošač koji je obavestio Prodavca o nesaobraznosti, ima pravo da zahteva od Prodavca da otkloni nesaobraznost, bez naknade, opravkom ili zamenom, odnosno da zahteva odgovarajuće umanjenje cene ili da raskine ugovor u pogledu te robe.
U slučaju da se Potrošač odluči za raskid ugovora i povraćaj novca, Prodavac je dužan da bez odlaganja izvrši povraćaj uplate koju je primio od Potrošača, uključujući i troškove isporuke, a najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada je primio obrazac za odustanak.
PREMIUM GAMING potvrđuje da je roba koja se prodaje putem internet prodavnice u svojstvima, načinu upotrebe i svim drugim informacijama saobrazna sa deklaracijom.
POSTUPAK REKLAMACIJA
Član 5
Pod reklamacijom u smislu Zakona i ovog Pravilnika podrazumeva se postojanje nesaobraznosti robe sa svojstvima koja su navedena u pripradajućoj Deklaraciji, a koju je Potrošač uočio i o istoj obavestio Prodavca.
Potrošač je dužan da se pridržava svih uputstava iz Deklaracije u pogledu namenske upotrebe robe, njenog održavanja i sl.
Reklamacijama podleže i roba kupljena na akcijama, sniženjima i rasprodajama.
Potrošač reklamaciju na robu kupljenu preko internet prodavnice može izvršiti pisanim putem, elektronskim putem (elektronske pošte) isključivo uz dostavu dokaza o kupovini. PREMIUM GAMING je dužan da bez odlaganja, a najkasnije u roku od 7 dana od dana prijema reklamacije pisanim putem ili elektronski, odgovori potrošaču na izjavljenu reklamaciju. Odgovor Prodavca na reklamaciju potrošača mora da sadrži odluku da li prihvata reklamaciju, izjašnjenje o zahtevu potrošača i konkretan predlog i rok za rešavanje reklamacije koji ne može biti duži od 15 dana. Ukoliko Prodavac iz objektivnih razloga nije u mogućnosti da udovolji zahtevu potrošača u navedenom roku, dužan je da o produženju roka za rešavanje reklamacije obavesti potrošača i navede rok u kome će je rešiti, kao i da dobije njegovu saglasnost, što je u obavezi da evidentira u evidenciju primljenih reklamacija.
Reklamacioni postupak Potrošač pokreće popunjavajem Zahteva za reklamaciju ( u daljem tekstu: Zahtev) koji preuzima na internet sajtu www.premiumgaming.rs.
U obrazac Zahteva Potrošač obavezno upisuje podatke koji se nalaze na zahtevu i overava ga svojeručnim potpisom.
Reklamirani proizvod, zajedno sa odštampanim, popunjenim i potpisanim Zahtevom za reklamaciju , Potrošač šalje putem preporučene pošiljke na adresu: Premium Gaming, Sutjeska 2, lokal broj: 9, 21000 Novi Sad.
Kao datum od koga se računa rok za odgovor Potrošaču po učinjenoj reklamaciji u skladu sa odredbom člana 55 Zakona o zaštiti potrošača (datum podnošenja reklamacije), uzima se datum kada Prodavac primi preporučenu pošiljku na gore navedenu adresu.
Prispelu reklamaciju pregleda Osoba odgovorna za rešavanje reklamacija, koja donosi odluku o osnovanosti reklamacije odmah, a najkasnije u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije.
Osoba odgovorna za rešavanje reklamacija kod Prodavca može Potrošaču koji je uredno podneo Zahtev za reklamaciju i Reklamacioni list koji je dostavio sa robom i ostalom dokumentacijom, bez iniciranja dalje procedure reklamacije, izvršiti povrat novca, ukoliko je očigledno da su nedostaci na robi posledica fabričke greške ili su nastupili kao posledica transporta i manipulacije pre prelaska rizika slučajne propasti ili oštećenja robe na Potrošača, a Potrošač je saglasan sa tim.
Član 6
Postupak u slučaju uvažavanja reklamacije
Osoba odgovorna za rešavanje reklamacija – Ovlašćeno lice može doneti odluku:
 1. Da se nedostatak na proizvodu otkloni uz saglasnost kupca ili
 2. Da se kupljena roba zameni novom ili sličnom ili
 3. Da se vrati plaćeni iznos potrošaču prema fisklanom isečku
Član 7
Postupak u slučaju neosnovane reklamacije
Potrošaču se putem preporučene pošiljke, na adresu koju je Potrošač naveo u Zahtevu za reklamaciju, uz reklamiranu robu dostavlja pisano obaveštenje da je postupak po podnetoj reklamaciji okončan, da reklamacija nije uvažena uz navođenje razloga za takvu odluku.
Smatraće se da je Potrošač uredno obavešten o podnetoj reklamaciji u skladu člana 56. stav 7. Zakona o zaštiti potrošača i to momentom pokušaja uručenja preporučene pošiljke, ukoliko se pošiljka ne može uručiti usled činjenice da Potrošač ne živi na adresi koju je naveo u Zahtevu za reklamaciju (nepoznat na adresi) ili usled činjenice da obrija prijem pošiljke.
Nakon drugog pokušaja dostave Prodavac više nije u obavezi da pokuša isporuku.
IZUZECI OD PRAVA NA ODUSTANAK OD UGOVORA
Član 8
Potrošač nema pravo da odustane od ugovora u slučaju:
 • isporuke robe ili pružanja usluga čija cena zavisi od promena na finansijskom tržištu na koje trgovac ne može da utiče i koje mogu nastati u toku roka za odustanak;
 • isporuke robe proizvedene prema posebnim zahtevima potrošača ili jasno personalizovane;
 • isporuke robe koja je podložna pogoršanju kvaliteta ili ima kratak rok trajanja;
 • isporuke zapečaćene robe koja se ne može vratiti zbog zaštite zdravlja ili higijenskih razloga i koja je otpečaćena nakon isporuke;
 • isporuke robe koja se, nakon isporuke, zbog svoje prirode neodvojivo meša sa drugom robom;
 • ugovora kojima potrošač izričito zahteva posetu od strane trgovca u cilju sprovođenja hitnih popravki ili održavanja; ukoliko prilikom ove posete trgovac pruži i druge usluge osim onih koje je potrošač konkretno zahtevao ili dostavi drugu robu osim delova za zamenu koji su neophodni za održavanje ili izvršenje popravke, pravo na odustanak od ugovora se odnosi na ove dopunske usluge ili robu;
 • isporuke zapečaćenih audio, video zapisa ili računarskog softvera, koji su otpečaćeni nakon isporuke;
 • ugovora zaključenih na javnoj aukciji;
 • pružanja smeštaja koji nije u stambene svrhe, transporta robe, usluga iznajmljivanja automobila, usluga pripreme i dostavljanja hrane ili usluga povezanih sa slobodnim aktivnostima ukoliko ugovor predviđa konkretni rok ili period izvršenja;
 • isporuke digitalnog sadržaja koji nije isporučen na trajnom nosaču zapisa ako je izvršenje započelo posle prethodne izričite saglasnosti potrošača i njegove potvrde da zna da na taj način gubi pravo na odustanak od ugovora.
EVIDENCIJE O REKLAMACIJAMA
Član 9
Evidencija o primljenim reklamacijama vodi se u obliku ukoričene knjige ili u elektronskom obliku i sadrži naročito ime i prezime podnosioca i datum prijema reklamacije, podatke o robi, kratkom opisu nesaobraznosti i zahtevu iz reklamacije, datumu izdavanja potvrde o prijemu reklamacije, odluci o odgovoru potrošaču, datumu dostavljanja te odluke, ugovorenom primerenom roku za rešavanje na koji se saglasio potrošač, načinu i datumu rešavanja reklamacije, kao i informacije o produžavanju roka za rešavanje reklamacije.
OVLAŠĆENJA I ODGOVORNOSTI
Član 10
Ukoliko dođe do spora preko nadležnog suda ili spor bude pokrenut na osnovu prijave nadležnog inspektora zbog nepravilnog i neblagovremenog postupka prema potrošaču, odgovorna lica u smislu ovog Pravilnika su: Osoba ovlašćena za rešavanje reklamacija i PREMIUM GAMING.
ZAVRŠNE ODREDBE
Član 11
PREMIUM GAMING ima pravo da za sve ili pojedine radnje u postupku reklamacije angažuje treća lica, pri čemu PREMIUM GAMING ostaje odgovoran za sve obaveze prema Potrošačima. Međusobna prava, obaveze i odgovornosti PREMIUM GAMING i trećih lica koja su angažovana za sve ili pojedine radnje u postupku reklamacije, urediće se posebnim sporazumom između ovih lica. Ovaj pravilnik predstavlja opšti akt radnje PREMIUM GAMING.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu momentom njegovog donošenja/potpisivanja, a primenjivaće se na sve reklamacije Potrošača koji su robu kupili zaključivanjem Ugovora na daljinu, odnosno izvan poslovnih prostorija prodavca, počev od 01.12. 2022. godine.